Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-O

LC Himanka

Säännöt

 LIONS CLUB HIMANKA SÄÄNNÖT (LC Himanka)

 

1. § Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Lions Club Himanka ry. Sen kotipaikka on Kalajoki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

 

2. § Tarkoitus

 

Klubin tarkoituksena on:

 

 1. Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.
 1. Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.
 1. Kannustaa palvelunhaluisia henkilöitä epäitsekkääseen toimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä.
 1. Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitäklubin jäsenten samoin kuin kaikkien ihmisten kesken.
 1. Antaa tilaisuuksia vapaaseen keskusteluun kaikista yleisesti kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta ja uskonnosta.
 1. Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan.
 1. Toimia yhteistyössä lionsklubien kansainvälisen järjestön Lions Club Internalionalin (myöhemmin järjestö) sekä moninkertaispiirin MD 107 eli Suomen Lions-liitto ry:n myöhemmin liitto) kanssa niiden jäseninä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä harjoittamalla asiaomaisen luvan saatuaan varojen keräystoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen.

 

3. § Jäsenyyden edellytykset

 

Klubin jäseneksi voidaan valita käytökseltään ja elämätavaltaan moitteettomaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole holhouksen alainen. Kukaan ei saa olla samanaikaisesti useamman kuin yhden lionsklubin jäsen kunniajäsenyyttä tai liitännäisjäsenyyttä lukuun ottamatta.

 

4. § Jäsenten ryhmittely

 

Klubin jäsen voi olla a) toimiva jäsen, b) ulkojäsen, c) kunniajäsen, d) etuoikeutettu jäsen,

e) ainaisjäsen, f) liitännäisjäsen tai g) tukijäsen.

 

a)      Toimivalla jäsenellä on puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa, velvollisuus olla läsnä klubin kokouksissa, osallistua aktiviteetteihin ja muuhun klubitoimintaan, mahdollisuus hakea mitä tahansa tämän järjestön, piirin tai lionsklubin virkaa, johon hän täyttää muut vaatimukset, sekä oikeus äänestää kaikissa asioissa sekä liittymismaksu- ja jäsenmaksu-velvollisuus.

 

b)      Klubin hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on terveytensä taikka muun hyväksyttävän perusteen takia estynyt osallistumasta säännöllisesti klubin toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia klubin virkailijana eikä valtuutettuna edustajana. Ulkojäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus sekä puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa.

 

c)      Klubikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi paikkakunnalla asuvan henkilön, joka ei ole klubin jäsen mutta joka on suorittanut merkittäviä palveluksia klubille tai lionismin hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuvelvollisuutta, vaan klubin varoista suoritetaan kunniajäsenen jäsen- ja mahdolliset liittymismaksut. Kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta klubin kokouksissa eikä hän voi toimia klubin virkailijana tai valtuutettuna edustajana.

 

d)     Etuoikeutetuksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka on vähintään 15 vuotta toimivana jäsenenä, mutta joka iän, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Etuoikeutettu jäsen ei voi toimia klubin, piirin, liiton tai järjestön virkailijan tehtävissä, mutta hänellä on kaikki muut klubin jäsenen oikeudet ja puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa. Etuoikeutetulla jäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus. Etuoikeutetusta jäsenyydestä on päätettävä yksimielisessä klubikokouksessa.

 

e)      Klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen lion vähintään 20 vuotta ja on suorittanut huomattavia palveluksia klubille, paikkakunnalleen tai lionsjärjestölle, tai klubin jäsen, joka on vakavasti, tai klubin joka on ollut aktiivinen jäsen vähintään 15 vuoden ajan ja joka on täyttänyt 70 vuotta, voi saada klubin ainaisjäsenyyden mikäli klubikokous niin päättää klubi maksaa kansainväliselle järjestölle tämän määräämän summan ainaisjäsenen vastaisten jäsenmaksujen kattamiseksi. Ainaisjäsen on maksettava klubin jäsenmaksu vuosittain vähennettynä kansainvälisen jäsenmaksun osuudella. Ainaisjäsenyys ei vaikuta muutoin niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuin jäsenellä muutoin on. Ainaisjäsen, joka muuttaa ja saa kutsun liittyä toiseen lionsklubiin voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi myös uudessa klubissa.

 

f)       Klubin hallitus voi kutsua jäsenen liitännäisjäseneksi. Hänellä on ensisijainen jäsenyys toisessa klubissa. Hän on liitännäisjäsenyyden myöntäneen klubin paikkakunnan asukas tai hänellä on siellä työpaikka. Klubin hallitus tarkistaa jäsennytysedellytykset vuosittain. Liitännäisjäsenyyden myöntänyt klubi ei ilmoita jäsentä sen jäsen- ja toimintakertomuksessa. Liitännäisjäsenellä on oikeus äänestää kokouksessa, joissa hän on henkilökohtaisesti läsnä. Hän ei kuitenkaan saa edustaa liitännäisjäsenyyden myöntänyttä klubia valtuutettuna. Liitännäisjäsenelle määrätään jäsenmaksu. 

 

g)      Klubin hallitus voi kutsua paikkakunnalla asuvan henkilön tukijäseneksi. Tukijäsen on henkilö, joka ei pysty osallistumaan klubin toimintaan toimivana jäsenenä, mutta joka kuitenkin haluaa tukea ja osallistua sen aktiviteetteihin. Tukijäsenellä on oikeus äänestää kokouksissa, joissa hän on henkilökohtaisesti läsnä. Hän ei kuitenkaan saa edustaa klubia valtuutettuna. Hän ei voi toimia klubin, piirin, liiton tai järjestön tehtävissä. Tukijäsenen jäsenmaksu on 25 % korkeampi kuin toimivan jäsenen ja hänelle määrätään liittymismaksu. Tukijäsenten määrä saa olla enintään 25 % klubin kokonaisjäsenmäärästä.

 

Klubikokous voi määrätä jäsenilleen jäsenmaksuja ja muita ylimääräisiä maksuja (esim. hallinto- ja aktiviteettimaksuja). Jäsen saa hyvän aseman suorittamalla erääntyneet maksunsa. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa eräpäivästä, klubihallitus voi evätä jäsenen äänioikeuden, kunnes erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

 

5. § Jäsenten valitseminen

 

Klubin toimivaksi jäseneksi voi liittymistahtonsa ilmaissut henkilö tulla vain kutsun perusteella. Jokainen klubin toimiva jäsen voi tehdä kirjallisesti ehdotuksen uuden toimivan jäsenen valitsemisesta. Hallitus esittelee jäsenehdotuksen klubikokoukselle, joka tekee päätöksen jäseneksi kutsumisesta seuraavassa kokouksessa suljetussa äänestyksessä. Ehdotus on katsottava rauenneeksi, mikäli hylkääviä ääniä on enemmän kuin yksi (1) annetuista äänistä.

Klubin toimivaksi jäseneksi kutsuttu ja liittymistahtonsa ilmaissut henkilö saa täyden jäsenyyden sen jälkeen, kun hänet on virallisesti otettu vastaan varsinaisessa kokouksessa ja hän on suorittanut

liittymis- ja jäsenmaksun. Henkilön, joka siirtojäsenenä luopuu jonkun toisen lions klubin jäsenyydestä, voi klubin hallitus hyväksyä klubin toimivaksi jäseneksi.

 

6. § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota klubista ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan klubikokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntyneet maksunsa klubille, palauttamaan hallussaan ehkä olevat klubin varat, ja tarvikkeet sekä luopumaan oikeudestaan käyttää LIONS-nimeä, -merkkiä ja muita järjestön tunnuksia.

 

Jäsen voidaan erottaa klubista seuraavilla yhdistyslain mukaisilla perusteilla:

 

 1. Jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on klubiin liittymällä sitoutunut.

 

 1. Jos hän on menettelyllään klubissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut klubia.

 

 1. Jos hän ei enää täytä laissa tai klubin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Jäsen voidaan myös erottaa, jos hän on ollut poissa klubin neljästä peräkkäisestä varsinaisesta

klubikokouksesta ilman hyväksyttävää poissaolon korvausmenettelyä tai etukäteen ilmoitettua pätevää syytä. Erottamisehdotuksen on saatava klubikokouksessa yksinkertainen ääntenenemmistö.

 

7. § Klubin hallitus

 

Klubin asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa toimintavuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana toimiva presidentti, edellisen toimintavuoden presidentti, varapuheenjohtajina toimivat I ja II varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotussihteeri, klubimestari, seremoniamestari (tail twister) sekä jäsentoimikunnan puheenjohtaja.

 

 1. Presidentti on klubinsa ylin hallintovirkailija. Hän toimii vuosikokousta lukuun ottamatta klubin ja hallituksen kokousten puheenjohtajana. Presidentti osallistuu oman lohkonsa piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan (PNAT) kokouksiin.
 1. Varapresidenttien tehtävänä on valvoa niitä toimikuntia, jotka presidentti on määrännyt heidän valvontaansa, sekä toimia presidentin sijaisena.
 1. Sihteeri huolehtii hallituksen ja kuukausikokousten pöytäkirjojen laatimisesta ja päätösten tiedottamisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jäsen- ja toimintailmoitusten ja muiden määräaikaisilmoitusten laatiminen ja lähettäminen, huolehtiminen klubin jäsenten läsnäolotilastosta, jäsenluettelosta sekä arkistosta. Sihteeri osallistuu PNAT-kokouksiin.

    4.   Rahastonhoitaja on vastuussa klubin rahavarojen ja kirjanpidon hoidosta. Hän huolehtii     

          klubille tulevien maksujen vastaanottamisesta sekä klubin maksujen suorittamisesta.

          Rahastonhoitaja osallistuu PNAT-kokouksiin.

 

    5.   Tiedotussihteeri huolehtii hallituksen toimeksiannosta ulospäin suuntautuvasta

          tiedottamisesta ja toimii sihteerin varahenkilönä.

 

 1. Klubimestari hoitaa klubin omaisuutta. Hän huolehtii kokouksiin liittyvistä välineistä, tarvikkeista sekä järjestelyistä.

      7.   Seremoniamestarin (tail wister) tehtävänä on ylläpitää kokouksissa hyvää henkeä ja

           edistää viihtyvyyttä.

 

 1. Jäsentoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on valmistella ehdotukset uusista jäsenistä hallitukselle.

 

Hallitus edustaa klubia, valmistelee klubikokouksessa esille tulevat asiat, kutsuu klubikokoukset

koolle, päättää tarkemman kokouspaikan klubin kotipaikkakunnalla ja toteuttaa klubikokousten päätökset. Hallitus on päätösvaltainen, kun yksi puheenjohtajista ja enemmän kuin puolet sen

jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä puheenjohtaja on kannattanut.

 

8. § Klubin nimenkirjoitusoikeudet

 

Klubin nimen on oikeutettu kirjoittamaan presidentti tai jompikumpi varapresidenteistä, joku heistä yhdessä sihteerin taikka rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

 

9. § Klubivaalit

 

Klubin hallituksen jäsenten vaalia varten seuraavaksi toimintavuodeksi presidentti nimittää

ehdollepanotoimikunnan. Toimikunnan tulee asettaa ehdokkaat hallituksen jäseniksi siten, että klubikokous voi käsitellä esitystä maaliskuussa. Tässä ehdollepanokokouksessa voivat klubin jäsenet nimetä myös muita ehdokkaita.

Vaalikokouksessa huhtikuussa valitaan klubin hallituksen jäsenet sekä yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi, joka alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä.

 

Jos presidentin tai varapresidentin virka jostain syystä vapautuu, varapresidentit täyttävät sen edeten arvoasteittain. Vapautunut virka täytetään jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Jollei presidentin tai mikä tahansa varapresidentin virkaa saada täten täytetyksi, klubin hallituksen tulee määrätä pidettäväksi ylimääräinen kokous ja ilmoittaa paikka ja aika jokaiselle klubin jäsenelle postitse, faksina tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Jos jokin muu hallituksen virka vapautuu, klubin hallitus voi nimittää klubin jäsenen hoitamaan sitä toimikauden loppuun hallituksen ulkopuolisena virkailijana. Valitulla henkilöllä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jos niin monta hallituksen virkaa tulee vapaaksi, ettei klubin hallitus ole enää päätösvaltainen, klubin kokous voi täyttää virat vaalissa, joka voidaan pitää vain klubin sääntömääräisessä kokouksessa.

Mikäli valittu virkailija ei voi astua virkaansa tai kieltäytyy siitä ennen toimikautensa alkamista,

hallituksen tulee kutsua koolle ylimääräinen kokous jonkun toisen valitsemiseksi virkaan. Ilmoitus kokouksen tarkoituksesta, sen ajasta ja paikasta tulee toimittaa kaikille klubin jäsenille postitse, faksina tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavaksi henkilökohtaisesti kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Vaali toimitetaan heti ehdollepanon jälkeen ja kokouksen yksinkertainen ääntenenemmistö ratkaisee tuloksen.

 

10. § Kokoukset

 

Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa, ei kuitenkaan kesä-, heinä- ja elokuussa. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsun saa toimittaa postitse, faksina tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena.

Klubikokous / klubin vuosikokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Klubikokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

Klubin vuosikokous on pidettävä lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä edelliseltä toimintavuodelta.

 

2. Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

 

3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.

 

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaa toimintavuotta varten.

 

6. Vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.

 

Klubin vaalikokous pidetään huhtikuun klubikokouksen yhteydessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Valitaan ehdollepanokokouksessa asetetuista ehdokkaista klubin hallituksen jäsenet seuraavaksi

    toimintavuodeksi.

 

2. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

 

Kutsu vaali- ja vuosikokoukseen sekä mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsun saa toimittaa postitse, faksina, sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavaksi henkilökohtaisesti kirjallisena. Klubin ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään tai yksi kymmenesosa (1/10) klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus tai klubin kokous pitää sitä aiheellisena.

 

11. § Toiminta- ja tilivuosi

 

Klubin toiminta- ja tilivuosi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä. Tilit tulee päättää ja jättää toiminnantarkastajalle vähintään neljä viikkoa ennen vuosi-kokousta. Toiminnantarkastajan on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan tilin ja hallinnon tarkastuksesta.

 

12. § Erityisiä määräyksiä

 

Klubin tulee ylläpitää vähintään kahta (2) kirjanpidollisesti erillään pidettävää tiliä, joita hallitaan yleisesti hyväksytyn tilikäytännön mukaisesti. Ensimmäinen tili on hallintokulujen, kuten jäsenmaksujen, seremoniamestarin (tail twisterin) sakkojen ja muiden sisäisesti kerättyjen klubin varojen, tallettamiseksi. Toinen tili tulee perustaa aktiviteettivarojen tallettamiseksi eli varojen, joita kerätään pyytämällä tukea yleisöltä. Klubi ei saa valtuuttaa eikä sallia projektien tai aktiviteettien avulla yleisöltä kerättyjen nettotulojen käyttämistä klubin hallinnollisiin menoihin. Mikäli yleisöltä kerätään varoja johonkin tiettyyn tarkoitukseen, ei klubi saa valtuuttaa tai sallia niiden käyttöä johonkin toiseen tarkoitukseen, vaikka tämäkin olisi muutoin yleisesti hyväksytty aktiviteettivarojen käyttökohde.

Klubin virkailija voidaan erottaa virastaan, jos siihen on syytä ja jos kaksi kolmasosaa (2/3) klubin kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

13. § Klubin edustus piirin tai liiton vuosikokouksissa sekä järjestön vuosikongressissa

 

Klubikokous hyväksyy klubin valtuuttamat edustajat piiri- ja vuosikokoukseen ja kansainväliseen vuosikongressiin. Edustajien määrät selviävät piirin, liiton ja järjestöjen säännöistä ja ohjesäännöistä

Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä ja moninkertaispiirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa klubinsa edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.

14. § Sääntöjen muuttaminen

 

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubikokouksessa, jossa vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa. Muutosehdotuksesta on hallituksen toimesta ilmoitettava kirjallisesti klubin jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

15. § Klubin purkaminen

 

Päätös klubin purkamisesta voidaan tehdä klubin kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Klubin purkautuessa tai tullessa lakkautetuiksi on sen varat käytettävä purkautumisesta päättävän klubikokouksen päätöksen mukaan klubin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

 

16. §

 

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä sekä järjestöjen, liiton ja piirin sääntöjä ja ohjesääntöjä.

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry O-piiri O-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin