Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-O

LIONS O-PIIRI

Distrikt 107-O

Kesän 2019 leiri Kokkolassa

O-piirin klubeille / Till klubbarna i O-distriktet 

Tulevana kesänä O-piiri järjestää nuorisoleirimme Villa Elbassa Kokkolassa. Leirin aika on 21 – 28.7 ja leiripaikkoja on 30. Leirin ohjelma suunnitellaan parhaillaan ja siihen osallistuu myös paikallisia klubeja. 
Suurin haaste tulee olemaan isäntäperheiden saaminen. Euroopasta tulevat nuoret ovat kaksi viikkoa ja kaukomailta tulevat ovat kolme viikkoa isäntäperheessä ennen leiriä. Perheiden lukumäärä voi olla lähes 50, koska on mahdollista myös jakaa isäntäperhejaksoa. 
Pyydän nyt aktiivisuutta isäntäperheen saamisesta. Isäntäperheenä toimiminen ei edellytä lionsjäsenyyttä mutta klubi on kuitenkin vastuullisena isäntäperhejaksosta. Ulkomaalaisen nuoren vierailu antaa hyviä mahdollisuuksia harjoitella englannin kielen puhumista, sekä vanhemmille että lapsille. Ellei ole omia lapsia sopivassa iässä, niin monella on lastenlapsia, joille tämä kielikylpy antaisi paljon. Kaikki ikäryhmät sopivat isäntäperheeksi, omasta kokemuksesta uskon että vanhemmilla isäntäperheillä on enemmän aikaa nuorille. 

Isäntäperheen ohjeet ja hakemuslomake löytyy O-piirin sivustoilta: http://www.verkkoviestin.fi/o-piiri. 
Siinä on Nuorisovaihdon alla otsikot Isäntäperheenä toimiminen sekä sen alla isäntäperhelomake. 
Ensin täytetään kohdat I – III, jonka jälkeen lomake lähetetään liitetiedostona allekirjoittaneelle. Palautan numeroitu lomake allekirjoituksia varten. Lomakkeen on lähetettävä allekirjoittaneelle mahdollisimman pian. Isäntäperheellä on mahdollisuuksia esittää toivomuksia nuorista ja jopa valita niitä sen mukaan kuin hakemukset tulevat. 

Inkommande sommar ordnar O-distriktet vårt ungdomsläger vid Villa Elba i Karleby. Lägertidpunkten är 21 – 28.7 och det finns 30 platser. Lägerprogrammet planeras som bäst och där deltar även lokala klubbar. Den största utmaningen kommer att vara att få värdfamiljer. Ungdomar från Europa stannar två veckor och från övriga länder tre veckor i värdfamilj före lägret. Familjernas antal kan vara nära 50, eftersom det finns möjlighet att dela på tiden i värdfamilj. 
Jag ber om aktivitet för att få värdfamiljer. Att fungera som värdfamilj förutsätter inte lionsmedlemskap men klubben är ändå ansvarig för perioden i värdfamilj. En utländsk ungdoms vistelse ger goda möjligheter att öva sig i att prata engelska, både för föräldrar och barn. Har man inte egna barn i lämplig ålder, kanske man har barnbarn, som skulle få ut mycket av detta språkbad. Alla åldersgrupper passar som värdfamilj, av egen erfarenhet tror jag att äldre värdfamiljer har mera tid för ungdomarna. 

Anvisningar och ansökningsblankett för att fungera som värdfamilj hittas på O-distriktets hemsida: http://www.verkkoviestin.fi/o-piiri. Under rubriken Isäntäperheenä toimiminen/Fungera som värdfamilj finns Blankett för värdfamilj. Först fyller man i avsnitten I – III och sänder blanketten som bilagefil till undertecknad. Jag returnerar den numrerade blanketten för underskrifter. Blanketten bör skickas till undertecknad så snart som möjligt. Värdfamiljen har möjlighet att framföra önskemål om ungdomarna och till och med välja i den ordning ansökningarna inkommer. 

Parhaat tervehdykset / Bästa hälsningar 
Tor-Erik Backström YCEC 107-O, 
puh/tel. 040-0865 713
Backändavägen 352, 
68410 Nedervetil, 
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin