Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-E

LC Viiala

Klubin säännöt

 

LC-VIIALAN TOIMINTASÄÄNNÖT

 

1. § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lions Club Viiala ry. Sen kotipaikka on Akaa.
Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

2. § Tarkoitus
Klubin tarkoituksena on edistää Lions-etiikan ja periaatteiden toteutumista sekä kannustaa palvelunhaluisia henkilöitä yhteiseen hyväntekeväisyystoimintaan ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä. Lions etiikkaan kuuluu edistää jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa ja yhteisymmärrystä sekä luoda mahdollisuuksia vapaaseen keskusteluun kaikista yleisistä asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi tekee hyväntekeväisyystyötä omalla paikkakunnalla ja toimii yhteistyössä muiden Lions-klubien kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Klubi tarjoaa jäsenilleen johtamistehtäviä, koulutusta sekä mahdollisuuden verkostoitua kotimaassa ja kansainvälisesti. Klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, matkoja sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.
Klubi toimii yhteistyössä lionsklubien kansainvälisen järjestön Lions Club Internationalin (myöhemmin järjestö), moninkertaispiirin MD 107 eli Suomen Lions-liitto ry:n (myöhemmin liitto) ja oman Lions-piirinsä kanssa niiden jäsenenä.
Toimintansa klubi rahoittaa keräämällä liittymis- ja jäsenmaksuja ja se voi hankkia varoja myös vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Klubi harjoittaa asianomaisen luvan saatuaan rahankeräystoimintaa, jolla tuetaan pelkästään säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamista.

3. § Jäsenyyden edellytykset
Klubin jäseneksi voidaan valita käytökseltään ja elämäntavaltaan moitteettomaksi tunnettu täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö. Kukaan ei saa olla samanaikaisesti useamman kuin yhden Iionsklubin jäsen kunniajäsenyyttä tai liitännäisjäsenyyttä lukuun ottamatta.


4. § Jäsenten ryhmittely
Klubin jäsen voi olla a) toimiva jäsen, b) ulkojäsen, c) kunniajäsen, d) etuoikeutettu jäsen, e) ainaisjäsen, f) liitännäisjäsen tai g) tukijäsen.
a) Toimivalla jäsenellä on puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa, velvollisuus olla läsnä klubin järjestämissä kokouksissa, osallistua aktiviteetteihin ja muuhun klubitoimintaan, mahdollisuus hakea mitä tahansa tämän järjestön, piirin tai Iionsklubin virkaa, johon hän täyttää muut vaatimukset, sekä oikeus äänestää kaikissa asioissa sekä liittymismaksu- ja jäsenmaksuvelvollisuus.
b) Klubin hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on terveytensä taikka muun hyväksyttävän syyn takia estynyt osallistumasta säännöllisesti klubin toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia klubin virkailijana eikä valtuutettuna edustajana. Ulkojäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus sekä puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa.
c) Klubikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi paikkakunnalla asuvan henkilön, joka ei ole klubin jäsen, mutta joka on suorittanut merkittäviä palveluksia klubille tai lionstoiminnalle. Kunniajäsenellä ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuvelvollisuutta, vaan klubin varoista suoritetaan kunniajäsenen jäsen- ja mahdolliset liittymismaksut. Kunniajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta klubin kokouksissa ja hän ei voi toimia klubin virkailijana tai valtuutettuna edustajana.
d) Etuoikeutetuksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka on ollut vähintään 15 vuotta toimivana jäsenenä, mutta joka iän, sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Etuoikeutettu jäsen ei voi toimia klubin, piirin, liiton tai järjestön virkailijan tehtävissä, mutta hänellä on kaikki muut klubin jäsenen oikeudet sekä puhe- ja äänioikeus. Etuoikeutetulla jäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus. Etuoikeutetusta jäsenyydestä tarvitaan kokouksen yksimielinen päätös.
e) Klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen lion vähintään 20 vuotta ja on suorittanut huomattavia palveluksia klubille, paikkakunnalleen tai järjestölle, klubin jäsen, joka on vakavasti sairas, klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen jäsen vähintään 15 vuoden ajan ja joka on täyttänyt 70 vuotta, voi saada klubin ainaisjäsenyyden, mikäli kokous niin päättää. Klubi maksaa kansainväliselle järjestölle tämän määräämän summan ainaisjäsenen vastaisten jäsenmaksujen kattamiseksi. Ainaisjäsenen on maksettava klubin jäsenmaksu vuosittain vähennettynä kansainvälisen jäsenmaksun osuudella. Ainaisjäsenyys ei vaikuta niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joita jäsenellä muutoin on. Ainaisjäsen, joka muuttaa ja saa kutsun liittyä toiseen lionsklubiin, voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi myös uudessa klubissa.
f) Klubin hallitus voi kutsua jäsenen liitännäisjäseneksi. Hänellä on ensisijainen jäsenyys toisessa klubissa, jonka jäsenrekisteriin hänet on merkitty. Hän on liitännäisjäsenyyden myöntäneen klubin paikkakunnan asukas tai hänellä on siellä työpaikka. Klubin hallitus tarkistaa jäsenyysedellytykset vuosittain.
Liitännäisjäsenyyden myöntänyt klubi ei ilmoita jäsentä jäsenrekisteriin. Liitännäisjäsenellä on äänioikeus. Hän ei kuitenkaan saa edustaa liitännäisjäsenyyden myöntänyttä klubia valtuutettuna. Liitännäisjäsenelle määrätään jäsenmaksu.
g) Klubin hallitus voi hyväksyä henkilön tukijäseneksi. Tukijäsen on henkilö, joka ei pysty osallistumaan klubin toimintaan toimivana jäsenenä, mutta joka kuitenkin haluaa tukea klubia ja osallistua sen aktiviteetteihin. Tukijäsenellä on äänioikeus. Hän ei kuitenkaan saa edustaa klubia valtuutettuna. Hän ei voi toimia klubin, piirin, liiton tai järjestön tehtävissä. Tukijäsenen jäsenmaksu on vähintään 25 % korkeampi kuin toimivan jäsenen ja hänelle määrätään liittymismaksu. Tukijäsenten määrä saa olla enintään 25 % klubin kokonaisjäsenmäärästä.

5. § Jäsenmaksu
Kokous voi määrätä jäsenilleen jäsenmaksuja ja muita ylimääräisiä maksuja (esim. hallinto- ja aktiviteettimaksuja). Jäsen saa hyvän aseman suorittamalla erääntyneet maksunsa. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa eräpäivästä, klubihallitus voi evätä jäsenen äänioikeuden, kunnes erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

6. § Jäseneksi ottaminen
Klubi voi ottaa uuden jäsenen seuraavilla tavoilla:
- Jäsenen esittämänä kutsusta; jokainen klubin äänivaltainen jäsen voi tehdä hallitukselle ehdotuksen uuden toimivan jäsenen valitsemisesta.
– Kirjallisen hakemuksen perusteella klubin hallituksen esityksestä.
Klubikokous hyväksyy jäsenyyden suljetulla äänestyksellä. Ehdotus on katsottava rauenneeksi, jos hylkääviä ääniä on enemmän kuin kaksi.
Klubin toimivaksi jäseneksi kutsuttu ja liittymistahtonsa ilmaissut henkilö saa täyden klubijäsenyyden sen jälkeen, kun hänet on virallisesti otettu vastaan kokouksessa tai kuukausitapaamisessa ja hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksunsa. Henkilön, joka siirtojäsenenä luopuu jonkun toisen lionsklubin jäsenyydestä, voi klubin hallitus hyväksyä klubin toimivaksi jäseneksi. Eronnut jäsen, joka oli erotessaan hyvässä asemassa, voidaan hyväksyä uudelleen jäseneksi, ja hän säilyttää aikaisemmat lionspalveluansionsa.

7. § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota klubista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan kokouksen tai kuukausitapaamisen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntyneet maksunsa klubille, palauttamaan hallussaan mahdollisesti olevat klubin varat ja tarvikkeet sekä luopumaan oikeudestaan käyttää LIONS-nimeä, -merkkiä ja muita järjestön tunnuksia.
Jäsen voidaan erottaa klubista seuraavilla yhdistyslain mukaisilla perusteilla:
1. Jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on klubiin liittymällä sitoutunut.
2. Jos hän on menettelyllään klubissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut klubia.
3. Jos hän ei enää täytä laissa tai klubin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Klubin tulee kannustaa jäseniä osallistumaan säännöllisiin kokouksiin, kuukausitapaamisiin ja aktiviteetteihin. Jäsen voidaan palkita 100 %:n läsnäolosta, jos hän on osallistunut kokouksiin, kuukausitapaamisiin tai aktiviteetteihin säännöllisesti kaikkina toimintakuukausina tai korvannut poissaolonsa klubin poissaolojen korvaussääntöjen mukaisesti.
Erottamisehdotuksen on saatava kokouksessa tai kuukausitapaamisessa kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö.

8. § Klubin hallitus
Klubin asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa toimintavuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajana toimiva presidentti, edellisen toimintavuoden presidentti, varapuheenjohtajina toimivat I ja II varapresidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitukseen voidaan valita lisäksi 0-4 muuta jäsentä, tiedotussihteeri, klubimestari, seremoniamestari (tail twister) ja jäsentoimikunnan puheenjohtaja.
1. Presidentti on klubinsa ylin hallintovirkailija. Hän toimii vuosikokousta lukuun ottamatta klubin ja hallituksen kokousten ja kuukausitapaamisten puheenjohtajana.
2. Varapresidentit toimivat presidentin sijaisena. Lisäksi I varapresidentti valvoo ja ohjaa aktiviteettitoimikunnan ja II varapresidentti ohjelmatoimikunnan toimintaa.
3. Sihteeri huolehtii hallituksen ja klubin kokousten ja kuukausitapaamisten pöytäkirjojen laatimisesta ja päätösten tiedottamisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jäsenrekisterin päivittäminen kuukausittain (jäsenmuutokset ja aktiviteetti-ilmoitukset), muiden määräaikaisilmoitusten laatiminen ja lähettäminen sekä klubin jäsenten läsnäolotilastosta, jäsenluettelosta ja arkistosta huolehtiminen.
4. Rahastonhoitaja on vastuussa klubin rahavarojen ja kirjanpidon hoidosta. Hän huolehtii klubille tulevien maksujen vastaanottamisesta sekä klubin maksujen suorittamisesta.
5. Tiedotussihteeri huolehtii hallituksen toimeksiannosta ulospäin suuntautuvasta tiedottamisesta ja toimii sihteerin varahenkilönä.
6. Klubimestari hoitaa klubin aineellista omaisuutta. Hän huolehtii kokouksiin liittyvistä välineistä, tarvikkeista sekä järjestelyistä.
7. Seremoniamestarin (tail twister) tehtävänä on ylläpitää kokouksissa hyvää henkeä ja edistää viihtyvyyttä.
8. Jäsentoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on valmistella ehdotukset uusista jäsenistä hallitukselle.
Hallitus edustaa klubia, valmistelee kuukausitapaamisessa ja kokouksessa esille tulevat asiat, kutsuu kokoukset koolle, päättää kokoontumispaikasta klubin kotipaikkakunnalla ja toteuttaa kokousten päätökset. Hallitus on päätösvaltainen, kun yksi presidenteistä ja vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä puheenjohtaja on kannattanut.
Hallituksen kokous voidaan pitää myös sähköisesti.

9. § Klubin nimenkirjoitusoikeus
Klubin nimen on oikeutettu kirjoittamaan presidentti tai I tai II varapresidentti, joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

10. § Virkailijoiden valinta
Klubin seuraavan toimintavuoden hallituksen jäsenten vaalia varten presidentti nimittää ehdollepanotoimikunnan. Toimikunnan tulee asettaa ehdokkaat hallituksen jäseniksi siten, että klubi voi käsitellä esitystä maaliskuun kuukausitapaamisessaan. Tässä ehdollepanokokouksessa voivat klubin jäsenet nimetä myös muita ehdokkaita.
Vaalikokouksessa huhtikuussa valitaan klubin hallituksen jäsenet sekä yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi, joka alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä.
Jos presidentin tai varapresidentin virka jostain syystä vapautuu, varapresidentit hoitavat sitä arvojärjestyksessä. Jos virka täytetään kesken toimikauden, klubin hallituksen tulee määrätä pidettäväksi klubin ylimääräinen kokous ja ilmoitettava sen paikka ja aika jokaiselle klubin jäsenelle postitse, faksilla, sähköpostitse tai tekstiviestillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Jos jokin muu hallituksen virka vapautuu, klubin hallitus voi nimittää klubin jäsenen hoitamaan sitä toimikauden loppuun hallituksen ulkopuolisena virkailijana. Valitulla henkilöllä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.
Jos niin monta hallituksen virkaa tulee vapaaksi, ettei klubin hallitus ole enää päätösvaltainen, klubin kokous voi täyttää virat vaalissa, joka voidaan pitää vain klubin seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa.
Mikäli valittu virkailija ei voi astua virkaansa tai kieltäytyy siitä ennen toimikautensa alkamista, hallituksen tulee kutsua koolle ylimääräinen kokous jonkun toisen valitsemiseksi virkaan. Ilmoitus kokouksen tarkoituksesta, ajasta ja paikasta tulee toimittaa kaikille klubin jäsenille postitse, faksilla, sähköpostitse tai tekstiviestillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Vaali toimitetaan heti ehdollepanon jälkeen ja kokouksen yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee tuloksen.
Klubin virkailija voidaan erottaa virastaan, jos siihen on pätevä syy ja jos kaksi kolmasosaa (2/3) klubin kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

11. § Kuukausitapaamiset
Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa, ei kuitenkaan kesä-, heinä- ja elokuussa. Kokoontumiskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen tapaamista. Kutsun saa toimittaa postitse, faksilla, sähköpostitse tai tekstiviestillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena. Kutsu mahdollisiin ylimääräisiin kuukausitapaamisiin on lähetettävä klubin jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen tapaamista samalla tavalla.
Kuukausitapaaminen on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.
Kuukausitapaamisessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa.
Kuukausitapaamiseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumisesta on kokouskutsussa mainittava.

12. § Sääntömääräiset kokoukset
Klubin vuosikokous on pidettävä lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä edelliseltä toimintavuodelta.
2. Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Klubin vaalikokous pidetään huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan ehdollepanokokouksessa asetetuista ehdokkaista klubin hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi.
2. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi.
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.
4. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaa toimintavuotta varten.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
Kutsu vuosi- ja vaalikokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsun saa toimittaa postitse, faksilla, sähköpostitse tai tekstiviestillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena.
Klubin ylimääräinen sääntömääräinen kokous on kutsuttava koolle, samalla tavalla, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus tai klubin kokous pitää sitä aiheellisena.
Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.
Kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa.

13. § Toiminta- ja tilivuosi
Klubin toiminta- ja tilivuosi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä.
Tilit tulee päättää ja jättää toiminnantarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

14. § Klubin taloushallinto
Klubilla tulee olla erillinen tili hallintokulujen, kuten jäsenmaksujen ja muiden sisäisesti kerättyjen varojen tallettamiseksi. Toinen tili tulee perustaa aktiviteettivarojen eli yleisöltä kerättyjen varojen tallettamiseksi. Klubi ei saa valtuuttaa eikä sallia yleisöltä kerättyjen nettotulojen käyttämistä klubin hallinnollisiin menoihin. Mikäli yleisöltä kerätään varoja johonkin tarkasti määriteltyyn tarkoitukseen, ei klubi saa valtuuttaa tai sallia niiden käyttöä mihinkään toiseen tarkoitukseen, vaikka se olisi muutoin yleisesti hyväksytty aktiviteettivarojen käyttökohde.

15. § Klubin edustus piirin ja liiton vuosikokouksissa sekä järjestön vuosikongressissa ym.
Kokous hyväksyy klubin valtuuttamat edustajat piiri- ja vuosikokoukseen ja kansainväliseen vuosikongressiin. Edustajien määrät selviävät piirin, liiton ja järjestön säännöistä ja ohjesäännöistä.
Hallitus valitsee keskuudestaan edustajat PNAT-kokouksiin.
Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä ja moninkertaispiirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa klubinsa edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.

16. § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubin kokouksessa, jossa vähintään 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa. Muutosehdotuksesta on hallituksen toimesta ilmoitettava kirjallisesti klubin jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.

17. § Klubin purkaminen
Päätös klubin purkamisesta voidaan tehdä klubin kokouksessa tai kuukausitapaamisessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Klubin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan klubin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

18. §
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä sekä järjestön, liiton ja piirin sääntöjä sekä ohjesääntöjä.Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry E-piiri E-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin